top of page
plastve.png

Politika integrovaného systému řízení

YOUR SYSTEM, spol. s r.o. se zabývá především dodávkami kancelářské a výpočetní techniky, poradenstvím v oblasti hardwaru a softwaru, návrhy a implementací řešení v oblasti informačních systémů a vývojem a integrací informačních systémů na zakázku. Přísná orientace na uspokojování potřeb zákazníků, neustálé zlepšování procesů v oblasti poskytovaných služeb, a to při zachování ochrany životního prostředí a dodržování pravidel informační bezpečnosti, vedlo společnost k rozhodnutí implementovat integrovaný systém řízení jakosti, projektů organizace, managementu služeb, bezpečnosti informací, environmentu a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle mezinárodně uznávaných norem ISO 9001, ISO 21500, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 14001 a ISO 45001.

 

Jako klíčové body Integrovaného systému řízení v naší organizaci chápeme:

 

• systém řízení založený na prioritě plnění skutečných i očekávaných přání zákazníků;
• existence stabilního zázemí s jasným technickým a technologickým know-how;
• stálá inovace poskytovaných produktů a služeb zákazníkům dle vývoje IT technologií;
• dokonalá komunikace se zákazníky i uvnitř organizace pro úplné zjištění požadavků;
• stálé zlepšování poskytovaných služeb, využití nových perspektivních technologií s lepšími parametry;
• aplikování a dodržování standardů v rámci řízení projektů;
• nabídka portfolia služeb, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky a povede k podpoře jejich podnikatelských procesů;
• neustálý rozvoj řízení služeb v IT na základě nejlepších zkušeností v oboru;
• řízení a kvalitní fungování Service Desku a souvisejících klíčových procesů;
• zajištění adekvátní ochrany informací, know-how a všech důležitých aktiv společnosti a našich zákazníků v souladu se smluvními požadavky, legislativou a našimi interními předpisy;
• optimální řešení pro to, aby všechna důležitá informační aktiva byla dostatečně chráněna;
• eliminace rizik, týkající se bezpečnosti všech důležitých aktiv společnosti;
• snižování míry všech rizik na akceptovatelnou úroveň;
• využívání dostupných technických a organizačních prostředků pro předcházení možných rizik;
• prevence znečišťování životního prostředí;
• kontinuální zlepšování environmentálního profilu společnosti;
• chovat se ekologicky z hlediska zákona o odpadech;
• podpora šetrného odstraňování elektrozařízení v rámci kolektivního systému a recyklaci odpadů;
• snižování materiálové a energetické náročnosti provozovaných činností a tím šetřit primární surovinové zdroje;
• šíření environmentálního povědomí uvnitř organizace stejně jako směrem k relevantním dodavatelům a spolupracujícím subjektům;
• zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek;
• stanovení konkrétních odpovědností na všech úrovních řízení;
• zvyšování kvalifikace i a motivace zaměstnanců pomocí programů trvalého zlepšování služeb a procesů a pomocí pravidelného proškolování;
• otevřená spolupráce v případě podnětů a připomínek ze strany orgánů státní správy, obchodních partnerů, zájmových organizací a také široké veřejnosti.

 

Pro plnění této politiky je nutné řídit se bez výjimky veškerou platnou dokumentací související s integrovaným systémem, a důsledným dodržováním bezpečnostních pravidel přispívat k prevenci vzniku bezpečnostních či jiných nežádoucích událostí, čímž i ke stabilitě celého integrovaného systému řízení. Jakékoli úmyslné ohrožení kvality poskytovaných služeb, životního prostředí, bezpečnosti informací či bezpečnosti práce bude považováno za porušení pracovní disciplíny, případně porušení právních předpisů a dle závažnosti porušení také posuzováno.

 

Vedení společnosti si uvědomuje, že bez vytvoření dostatečných zdrojů, jakož i bez pochopení a součinnosti všech zaměstnanců nelze tuto strategii naplnit. Proto se zavazuje k zajišťování všech potřebných zdrojů, organizačních podmínek a celkové podpoře procesů pro uplatňování, udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému řízení, stejně jako zajišťování prostředků pro odborný růst svých zaměstnanců a posilování jejich odpovědnosti, aby byli schopni plnit požadavky této vyhlášené politiky a ostatní pravidla integrovaného systému řízení. Rovněž se vedení zavazuje být v souladu se všemi relevantními právními předpisy a jinými požadavky, které se vztahují na činnosti organizace a její veškeré aspekty.

 

Aktivně podporujeme tuto integrovanou politiku uvnitř i vně společnosti a vyzýváme všechny zaměstnance společnosti, aby svým aktivním přístupem a náměty vedoucími k naplňování strategie společnosti přispěli k dalšímu rozvoji společnosti. Dodržování těchto zásad očekáváme v rámci vzájemné spolupráce také od našich dodavatelů a ostatních spolupracujících subjektů.

Úplné znění integrované politiky naleznete zde.

bottom of page